Paslaugų teikimo sąlygos

Paslaugų teikimo sąlygos

Prieš naudodami https://www.bodtg.com svetainę („Paslauga“), valdomą BOD TG, atidžiai perskaitykite šias naudojimo sąlygas („Sąlygos“, „Naudojimo sąlygos“). „).

Jūsų prieiga prie Paslaugų ir jos naudojimas priklauso nuo jūsų sutikimo su šiomis sąlygomis ir jų laikymosi. Šios sąlygos taikomos visiems lankytojams, naudotojams ir kitiems, kurie naudojasi Paslaugomis.

Pasiekdami arba naudodamiesi Paslaugomis jūs sutinkate su šiomis sąlygomis. Jei nesutinkate su jokia sąlygų dalimi, jūs negalite gauti paslaugų.

1. Sutarties dalykas

1.1. Produkcijos tiekimo sutartį sudaro Produkcijos tiekimo sutarties Specialiosios sąlygos (toliau – „Specialiosios sąlygos“), kurias pasirašo UAB BOD TG (toliau – BOD TG) ir užsakovas (toliau – USAKOVAS), toliau kartu vadinami „Šalimis“, ir Produkcijos tiekimo sutarties Bendrosios sąlygos (toliau – „Bendrosios sąlygos“). Bendrosios sąlygos yra taikomos visiems užsakymams ir susitarimams tarp BOD TG ir UŽSAKOVO, jei dėl kitokių sąlygų nesusitarta Specialiųjų Sąlygų priede.
1.2. BOD TG teikia UŽSAKOVUI, pasirašiusiam Produkcijos tiekimo sutarties Specialiąsias sąlygas, Produkciją pagal UŽSAKOVO pateiktą užsakymą, o UŽSAKOVAS tinkamai ir laiku BOD TG pateiktą Produkciją priima ir už ją sumoka.
1.3. Produkcija yra laikoma visa CD, DVD, Blu-ray ir Vinilinių plokštelių produkcija ir pakuotė, nurodyta UŽSAKOVO pateiktame užsakyme (toliau – „Produkcija“).
1.4. Bendrosios sąlygos galioja visa apimtimi, išskyrus atvejus, kai Šalys Specialiosiose sąlygose arba Specialiųjų sąlygų prieduose susitaria dėl kitokių nuostatų. Esant prieštaravimų tarp Bendrųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų (jų priedų), taikomos Specialiųjų sąlygų (jų priedų) nuostatos.

2.Produkcijos užsakymas, gamyba ir pateikimo terminai

2.1. UŽSAKOVAS ir BOD TG užpildo ir pasirašo Produkcijos tiekimo sutarties Specialiąsias sąlygas. UŽSAKOVAS Specialiosiose sąlygose nurodo įgaliotą asmenį (įgaliotus asmenis), kuris turi teisę UŽSAKOVO vardu pateikti BOD TG Produkcijos užsakymus ir juos tvirtinti el. paštu.

2.2. UŽSAKOVO įgaliotas asmuo pateikia užsakymą BOD TG el. paštu. BOD TG nurodo Produkcijos tiekimo terminus, kainą, kitas sąlygas. Užsakymas laikomas patvirtintu, kai UŽSAKOVO įgaliotas asmuo el.paštu patvirtina, kad Užsakyme Šalių suderintos sąlygos yra tinkamos.

2.3. UŽSAKOVAS įsipareigoja pateikti BOD TG visą Produkcijos (CD, DVD, Blu-ray) tiekimui atlikti reikalingą medžiagą, paruoštą pagal CD, DVD, Blu-ray, Vinilinių plokštelių medžiagos pateikimo reikalavimus. Jei gamybai pateiktoje medžiagoje yra aptinkama trūkumų, gavęs raštišką UŽSAKOVO patvirtinimą BOD TG gali atitinkamai patobulinti, pritaikyti medžiagą gamybai, atliekant šiuos darbus UŽSAKOVO sąskaita. Jei pataisyti medžiagą galimybių nėra, ji grąžinama UŽSAKOVUI jo sąskaita.

2.4. Patvirtinus užsakymą, BOD TG įsipareigoja pradėti gamybos procesą, kai iš UŽSAKOVO gauna visą reikalingą informaciją, t.y. el. paštu pateiktą užsakymą, atlikto mokėjimo už Produkciją patvirtinimą bei teisingai pateiktą gamybai reikalingą pradinę medžiagą. Jeigu aptinkama trūkumų, Produkcijos gamybos pradžios terminas sustabdomas ir atnaujinamas tik tada, kai yra gaunama pataisyta medžiaga.

2.5. BOD TG pasilieka teisę atsisakyti arba nutraukti bet kurio užsakymo vykdymą, jei yra matoma galimybė, kad UŽSAKOVAS gali nesugebėti įgyvendinti savo įsipareigojimų, taip pat jei įtariama, kad užsakymo turinys pažeidžia įstatymus arba geros moralės principus.

2.6. Šalys susitaria, kad užsakant pirmą arba pakartotinį Produkcijos tiražą ir pakuotę, automatinės šilkografinės spaudos ir ofsetinės spaudos metu yra leistina Pantone arba CMYK spalvinės gamos paklaida iki 5% nuo patvirtinto Produkcijos etalono grafinio vaizdo spalvų.

2.7. Pasinaudojant UŽSAKOVO gamybai pateikta medžiaga (CD/DVD/Blu-ray/ Vinilinių plokštelių masteriai, grafinio dizaino maketai), BOD TG užsakymu pagamintos gamybos priemonės (matrica, plėvelės), reikalingi Produkcijos tiekimui, yra BOD TG nuosavybė ir BOD TG sąskaita yra saugomi 36 mėnesius (Vinilinių plokštelių – 24 mėn) nuo pirmos užsakymo datos. Pasibaigus šiam terminui ir UŽSAKOVUI nepareiškus noro jo paties išlaidomis grąžinti šią medžiagą, ji yra sunaikinama.

2.8. BOD TG garantuoja pakartotinio CD/DVD tiražo tiekimą 4 (keturis), Blu-ray 2 (du kartus) kartus, naudojant tas pačias gamybos priemones (matricas), bet ne didesnį bendrą kiekį kaip 30 000 vnt. diskų, įskaitant pirmąjį tiražą, ir ne vėliau kaip per 2 metus nuo pirmojo užsakymo datos. Vinilininių plokštelių maksimalus galimas tiražavimas, naudojant tas pačias matricas, yra 750 vnt.

2.9. UŽSAKOVAS privalo priimti Produkciją per 7 (septynias) darbo dienas nuo patvirtintos pristatymo datos.

2.10. Išskyrus atskirą susitarimą su UŽSAKOVU, Produkcijos transportavimo būdą ir sąlygas nustato BOD TG , apmokėdamas siuntimo išlaidas (DAP sąlygos). Esant papildomiems transportavimo reikalavimams, kaip specialus pakavimas, muitinės ar krovinių mokesčiai, papildomai susidariusias išlaidas padengia UŽSAKOVAS.

2.11. Produkcijos atsitiktinio sugadinimo rizika pereina UŽSAKOVUI nuo Produkcijos perdavimo transportuoti momento (jei transportuojama ExW sąlygomis) arba nuo Produkcijos perdavimo pirkėjo dispozicijon paskyrimo vietos adresu (jei transportuojama DAP sąlygomis).

3.  Sąskaitos ir apmokėjimo terminai

3.1. UŽSAKOVAS įsipareigoja apmokėti 100% sumos pagal BOD TG pateiktą sąskaitą
prieš pradedant gamybos procesą, jei Specialiosiose sąlygose arba Specialiųjų sąlygų priede nenumatyta kitaip.

3.2. BOD TG išrašo sąskaitą-faktūrą Produkcijos pagaminimo dieną. Esant mokėjimo atidėjimui, apmokėjimo terminas skaičiuojamas nuo sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. Ta pati taisyklė taikoma ir tuo atveju, kai šalių susitarimu Produkcija UŽSAKOVUI siunčiama dalimis.

3.3. Visus lėšų pervedimo per banką kaštus apmoka UŽSAKOVAS. Mokėjimas yra laikomas atliktu nuo lėšų įskaitymo į BOD TG sąskaitą momento.

3.4. UŽSAKOVAS, norėdamas gauti mokėjimo atidėjimą (kreditą), privalo užpildyti kredito paraišką prieš pateikiant užsakymus. Galimybė gauti kreditą priklauso nuo UŽSAKOVO kreditingumo, kurį vertina BOD TG .

3.5. BOD TG turi teisę iš UŽSAKOVO gautas lėšas pirmiausia panaudoti papildomų kaštų, delspinigių, palūkanų, kitų papildomų išlaidų apmokėjimui, o tik to po – Produkcijos kainai padengti.

3.6. UŽSAKOVUI laiku neapmokėjus pateiktų sąskaitų, BOD TG turi teisę atsisakyti esamų užsakymų vykdymo arba atšaukti Produkcijos pristatymą bei panaikinti galiojančius atsiskaitymo terminus (t.y. mokėjimų atidėjimą), reikalaujant apmokėjimo nedelsiant.

3.7. Visi dėl mokėjimo vėlavimo atsiradę BOD TG kaštai (įskaitant delspinigius, palūkanas, išlaidas išieškojimo institucijoms, bylinėjimuisi, teisinėms paslaugoms ar kt.) yra padengiami UŽSAKOVO lėšomis.

4. Produkcijos kokybė

4.1. UŽSAKOVAS privalo patikrinti pagamintos Produkcijos kokybę jos priėmimo- perdavimo metu. Jei BOD TG per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Produkcijos perdavimo UŽSAKOVUI dienos raštu negauna jokių pretenzijų, yra laikoma, kad Produkcija defektų neturi. Dalies Produkcijos defektai nesuteikia teisės nepriimti viso užsakymo.

4.2. Produkcijos kokybės trūkumams, kurių negalima buvo pastebėti perdavimo metu, išaiškėjus vėliau, bet ne ilgiau kaip per 14 dienų nuo Produkcijos perdavimo UŽSAKOVUI, BOD TG nekokybišką Produkciją keičia į kokybišką, pristatymo terminą suderinus su UŽSAKOVU arba kompensuoja nekokybiškų prekių kainą, pervedant lėšas į UŽSAKOVO nurodytą banko sąskaitą.

4.3. Pretenzijos dėl Produkcijos nepriimamos, kai Produkcijos gamybai panaudoti UŽSAKOVO pateikti išeitiniai CD/DVD/Blu-ray/Vinilinių plokštelių duomenys, grafinio dizaino maketai, bei BOD TG užsakymu pagamintos gamybos priemonės (matricos, plėvelės ir kt.) yra UŽSAKOVO pageidavimu grąžinti jam arba sunaikinti.

4.4. Jeigu UŽSAKOVO gamybai pateiktoje medžiagoje yra neįprastų efektų (pvz., netipinių pauzių, garsų, kurie gali būti palaikyti esant kitais garsais, tyčinių iškraipymų, nukirptų galų ar paslėptų garso takelių ir pan.), UŽSAKOVAS privalo išsamiai ir tiksliai aprašyti visus šiuos neįprastus efektus prieš pateikiant užsakymą. Nesilaikydamas šio reikalavimo UŽSAKOVAS praranda teisę reikšti pretenzijas dėl galimų Produkcijos defektų.

4.5. Bet koks nekokybiškos Produkcijos grąžinimas atliekamas UŽSAKOVO išlaidomis. Jeigu Produkcijos grąžinimas pasirodytų esąs pagrįstas, BOD TG apmoka ekonomiškiausio transportavimo išlaidas. Jeigu grąžinimas būtų neįmanomas dėl priežasčių, susijusių su UŽSAKOVU, UŽSAKOVAS praranda teisę teikti pretenzijas dėl nekokybiškos Produkcijos, o BOD TG nebeturi pareigos tokius trūkumus šalinti ir/ar kompensuoti.

5. Atsakomybė už defektus (vinilinių plokštelių)

5.1 Klientas privalo apžiūrėti bei įvertinti produkciją iš karto po pristatymo.

5.2 Pastebėjus, jog trūksta produkcijos, klientas tai tiekėjui privalo pranešti per 48 valandas ir pateikti dokumentus, kuriais įrodytų prekių trūkumą.

5.3 Apie iškart nepastebimus, paslėptus defektus klientas privalo pranešti vos tik juos pastebėjęs ir ne vėliau nei per 2 kalendorinius mėnesius.

5.4 Išskyrus atvejus, kai klientas laikosi aukščiau paminėtų reikalavimų, tiekėjas neprisiims atsakomybės už broką ar produkcijos trūkumus.

Jeigu klientas laikosi visų pateiktų reikalavimų ir praneša apie broką laiku, tiekėjas įsipareigoja pakeisti brokuotą produkciją nemokamai, jeigu yra pripažįstama kad:

  1. Produkcija yra brokuota vien dėl tiekėjo klaidos: neteisingo dizaino, nekokybiško darbo ar medžiagų.
  2. Jeigu tiekėjas to pageidauja, brokuota produkcija turi būti sugrąžinta tiekėjo inspekcijai, tiekėjo norimu būdu ir už jo paties mokestį.
  3. Nurodytas defektas nebuvo įtrauktas į šaltinio medžiagos pavyzdį, duomenis, vizualinę ir audio medžiagą ar dokumentus, kuriuos patvirtino ar pateikė klientas
  4. Brokuotų produktų kiekis yra didesnis nei vienas procentas visos produkcijos.

5.6 kaip alternatyva 5.5 sąlygai tiekėjas yra įsipareigojęs grąžinti pagrįstą trūkumu ar defektu turinčios prekės kainą jei klientas ją yra sumokėjęs tiekėjui ir jei nėra nustatytos sumos sumokėjęs, klientas jos nebeprivalo mokėti tiekėjui.

5.7 Tiekėjas nėra atsakingas už:

(i) defektus nežymiai pakenkiančius produktų naudojimui;

(ii) nedidelius produktų nukrypimus nuo specifikacijų;

(iii) natūralius nusidėvėjimus;

(iv) žalą atsiradusią transportavimo metu;

(v) žalos atsiradimą dėl netinkamo ar neatsargaus naudojimo.

5.8 Tiekėjo atsakomybė pagal šią sąlygą yra bet kokia kita atsakomybė Klientui, neatsižvelgiant į tai, ar ji yra sutartinė, kenkėjiška ar kitokia dėl prekių defektų ar dėl prekių praradimo ar sugadinimo. Visos kitos sąlygos, garantijos, išlygos ar kiti teiginiai, susiję su prekėmis, tiesiogiai ar numanomai, pagal įstatymą, įprastus teisės aktus ar kitaip, yra panaikinami iki galo įstatymo leidžiamu mastu; visų pirma (bet neapsiribojant tuo, kas išdėstyta pirmiau), tiekėjas nesuteikia jokių garantijų dėl prekių tikslumo, veikimo, naudojimo, pobūdžio ar kokybės, nesvarbu, ar tai yra įstatymas, įprasta teisė ar kitaip. Tiekėjas neatsako, jei Klientas ar trečioji šalis atlieka gaminių modifikavimą ar remontą.

5.9 Tiekėjas turi teisę gauti kompensaciją už išlaidas ar žalą, patirtą nagrinėjant kliento pretenzijas(pvz.: kelionės ar pristatymo išlaidas) jei kliento pateikta pretenzija dėl broko buvo nepagrįsta.

6. Autorių ir gretutinės teisės

6.1. UŽSAKOVAS patvirtina, kad turi visas teises į pateikiamos medžiagos kopijavimą ir platinimą, įskaitant mechaninio atgaminimo ir tiražavimo teises programinei įrangai, audio ir video medžiagai, duomenims bei tekstiniams įrašams ir pateikdamas užsakymą nepažeidžia Europos Sąjungos valstybių narių įstatymų nuostatų dėl autorių ir gretutinių teisių.

6.2. UŽSAKOVAS patvirtina, kad visi licenciniai ir autoriniai mokesčiai yra sumokėti autorių
ir/ ar gretutinių teisių subjektams ar kolektyvinio administravimo asociacijoms,

6.3. BOD TG garantuoja, kad UŽSAKOVO pateiktus kontaktus, informaciją apie užsakymus, Produkcijos dokumentaciją naudos tik Produkcijos tiekimo sutartyje apibrėžtų įsipareigojimų vykdymui, tačiau UŽSAKOVAS sutinka, kad informacija apie jo užsakymus būtų pateikta kolektyvinio administravimo asociacijoms ir autorių ir/ ar gretutinių teisių subjektams, LATGA ir AGATA.

6.4. Pretenzijas ar ginčus, kilusius iš autorių ir/ ar gretutinių teisių subjektų ar jiems atstovaujančių organizacijų, UŽSAKOVAS sprendžia neįtraukdamas BOD TG . UŽSAKOVAS įsipareigoja kompensuoti visas kilusias mokestines prievoles, susijusias su autorių ir/ ar gretutinių teisių subjektų ar jiems atstovaujančių organizacijų pareikštomis pretenzijomis BOD TG .

6.5. BOD TG atlieka tik techninę / technologinę Produkcijos gamybą, tačiau jokiu būdu jos neplatina, nekopijuoja, negamina tikslais, nesusijusiais su Produkcijos tiekimo sutarties Bendrųjų bei Specialiųjų sąlygų ir/ ar UŽSAKOVO užsakymo vykdymu.

7. Šalių atsakomybė

7.1. BOD TG nėra atsakingas už UŽSAKOVO gamybai pateiktų duomenų praradimą siuntimo metu. UŽSAKOVAS patvirtina, kad pateikiami duomenys turi kopijas ir yra prieinami UŽSAKOVUI.

7.2. Papildomi Produkcijos tiekimo kaštai, patirti BOD TG dėl UŽSAKOVO pateiktos netinkamos, nepilnos informacijos ar jos pateikimo ne laiku, yra apmokami UŽSAKOVO.

7.3. Vėluojant pateikti Produkciją dėl BOD TG kaltės, UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti suteikti nuolaidą Produkcijai, kurios dydis yra 0,2 proc. (dvi dešimtosios procento) už kiekvieną vėlavimo dieną nuo vėluojamos pateikti Produkcijos vertės. Bendras nuolaidos dydis negali viršyti 15% laiku nepateiktos Produkcijos vertės.

7.4. UŽSAKOVAS sutinka, kad vėluojant laiku apmokėti sąskaitas yra taikomos 0,2 proc. (dvi dešimtosios procento) palūkanos nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

7.5. Jei gamybos ar pristatymo metu atsitinka nenumatytų įvykių, nepriklausančių nuo BOD TG valios (streikai, žaliavų pristatymo vėlavimas, riaušės ir t.t.), Produkcijos terminai bus atitinkamai pratęsti. Šalys neatsako už šiose nuostatose numatytų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure), kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.
7.6. Šalys viena kitai patvirtina, kad Bendrųjų sąlygų 7.3., 7.4, 7.5. punktuose nurodyti palūkanų ir netesybų dydžiai Šalims yra priimtini, nustatyti vadovaujantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo principais bei prilyginami iš anksto numatytiems minimaliems nuostoliams, kurių dydis yra ekonomiškai pagrįstas, visiškai atitinkantis Šalių valią ir interesus.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Bet kokie Bendrųjų sąlygų pakeitimai ar papildymai turi būti daromi raštu BOD TG ir UŽSAKOVO atstovų.

8.2. Ginčai ir nesutarimai, galintys atsirasti tarp BOD TG ir UŽSAKOVO vykdant įsipareigojimus, numatytus Produkcijos tiekimo sutartyje, bus sprendžiami derybų keliu. Neradus bendro sprendimo per 30 dienų, ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Vilniuje pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

8.3. Produkcijos tiekimo sutartis visa apimtimi (Bendrosios sąlygos ir Specialiosios sąlygos) įsigalioja nuo momento, kai UŽSAKOVAS ir BOD TG pasirašo Specialiąsias sąlygas ir galioja iki visiško Šalių prievolių įvykdymo momento.

9. Intelektualinė nuosavybė

Paslauga ir jos pirminis turinys, funkcijos ir funkcionalumas yra ir išliks išskirtinė BOD TG ir jos licencijų turėtojų nuosavybė.

10. Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų paslaugoje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines ar paslaugas, kurios nepriklauso BOD TG.

BOD TG neturi jokios kontrolės ir neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių interneto svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką. Jūs taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad BOD TG nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingas už bet kokią žalą, kurią sukėlė ar tariamai sukėlė ar yra susijęs su tokio turinio, prekių ar paslaugų naudojimu ar naudojimu. tokiose interneto svetainėse ar paslaugose.

11. Nutraukimas

Mes galime nutraukti ar sustabdyti prieigą prie mūsų Paslaugos nedelsiant, be išankstinio įspėjimo ar atsakomybės, dėl bet kokios priežasties, įskaitant be apribojimų, jei pažeidėte Taisykles. Visos Taisyklių nuostatos, kurios savo pobūdžiu turėtų išgyventi, išliks nutrauktos, įskaitant, be apribojimų, nuosavybės nuostatas, garantijos atsisakymus, kompensaciją ir atsakomybės apribojimus.

12. Reglamentuojantys teisės aktai

Šios sąlygos reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Lietuvos įstatymus, neatsižvelgiant į jo kolizines nuostatas. Mūsų nesugebėjimas įgyvendinti jokių šių Taisyklių teisių ar nuostatų nebus laikomas šių teisių atsisakymu. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostata teisme laikoma negaliojančia arba neįgyvendinama, likusios šių Sąlygų nuostatos lieka galioti. Šios sąlygos sudaro visą mūsų susitarimą dėl mūsų paslaugų ir pakeičia ir pakeičia bet kokius ankstesnius susitarimus, kuriuos galime turėti tarp mūsų dėl Paslaugos.

13. Pakeitimai

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kada pakeisti arba pakeisti šias sąlygas. Jei peržiūrėjimas yra reikšmingas, mes prieš bandant įsigyti naujų terminų stengsimės pateikti ne mažiau kaip 15 dienų. Tai, kas yra esminis pokytis, bus nustatoma mūsų nuožiūra. Tęsdami prieigą prie mūsų Paslaugų, jei šie pakeitimai įsigalios, sutinkate laikytis pataisytų sąlygų. Jei nesutinkate su naujomis sąlygomis, nutraukite naudojimąsi Paslauga.

14. Susisiekite su mumis

Jei jums iškilų klausimų dėl šių sąlygų, prašau susisiekite su mumis.

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.